EBIT là gì? Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư

ebit_la_gi

EBIT hoặc lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tiếng Anh: Earnings Before Interest and Taxes), đại diện cho tổng lợi nhuận mà một doanh nghiệp thu được trước khi kịp thời tính toán thuế thu nhập và lãi vay. Chi tiết bài viết dưới đây là kiến thức cơ bản liên quan đến chỉ số EBIT!

1. EBIT là gì?

EBIT là một khái niệm quan trọng đối với nhà đầu tư, mang lại cái nhìn toàn diện về hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Việc này hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá không chỉ về hiện tại mà còn về tiềm năng tương lai của doanh nghiệp.

EBIT là gì?
EBIT là gì?

2. Cách đọc EBIT trong báo cáo tài chính

Khi nói về cách tính EBIT trong báo cáo tài chính, chúng ta cần nhìn sâu vào các yếu tố để đảm bảo tính toán là chính xác và linh hoạt. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết và thông minh hơn về cách tính EBIT, đồng thời giải quyết một số vấn đề thường gặp khi thực hiện quy trình này.

Cách Tính EBIT Chi Tiết:

EBIT = Thu nhập – Chi phí hoạt động

Công thức cơ bản của EBIT là:

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Lãi Vay

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính tại Việt Nam, khi chi phí lãi vay được tính vào chi phí tài chính, việc xác định chi phí hoạt động trở nên phức tạp. Một cách tiếp cận linh hoạt hơn là sử dụng công thức thay thế:

EBIT = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nói một cách đơn giản, chỉ số EBIT bao gồm toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi xét đến các chi phí liên quan đến lãi suất và thuế thu nhập.

Cách đọc EBIT trong báo cáo tài chính
Cách đọc EBIT trong báo cáo tài chính

Ví dụ: Công ty B có doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 120 tỷ, tổng chi phí hoạt động và sản xuất là 60 tỷ, và chi phí lãi vay là 3 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế của công ty là 54 tỷ. Thuế thu nhập doanh nghiệp (15%) là 8,1 tỷ. Lợi nhuận sau thuế sẽ là 54 – 8,1 = 45,9 tỷ.

Áp dụng công thức tính EBIT, chúng ta có:

 • EBIT = Tổng doanh thu – Chi phí hoạt động = 120 – 60 tỷ
 • EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay = 54 + 3 tỷ
 • EBIT = Lợi nhuận sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp + Chi phí lãi vay = 45,9 + 8,1 + 3 tỷ

Kết quả, cả ba cách tính EBIT đều mang lại kết quả là 60 tỷ, thể hiện sự linh hoạt và khả năng đánh giá hiệu suất tài chính của công ty B một cách toàn diện.

Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thường chỉ cung cấp báo cáo tài chính tóm tắt, không cung cấp thông tin rõ ràng về chi phí lãi vay. Trong trường hợp này, nếu có thuyết minh báo cáo tài chính, bạn vẫn có thể ước tính chi phí lãi vay. Tuy nhiên, nếu thậm chí thuyết minh cũng không có thông tin này, chúng ta có thể sử dụng công thức tính EBIT gần đúng:

Điều này giúp tạo ra một ước tính khá chính xác, đồng thời giúp quá trình đánh giá hiệu suất tài chính trở nên dễ dàng hơn và linh hoạt hơn, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp không có báo cáo chi tiết về chi phí lãi vay.

3. Ý nghĩa của EBIT trong đầu tư

Xác định chỉ số EBIT không chỉ là một bước quan trọng trong phân tích tài chính mà còn mang lại những thông tin quan trọng. Từ đó, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết và sâu sắc hơn về ý nghĩa và vai trò của việc xác định EBIT trong quá trình đầu tư.

3.1 Kiểm Soát Chi Phí

EBIT giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng kiểm soát các chi phí của doanh nghiệp. Thông qua số liệu này, họ có thể xác định mức độ hiệu quả trong quản lý và giảm thiểu chi phí một cách hiệu quả, tạo ra cơ hội tăng cường lợi nhuận.

3.2 Hiểu Rõ Hoạt Động Cốt Lõi

EBIT cho phép nhà đầu tư nhìn sâu vào hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, đo lường lợi nhuận mà không bị ảnh hưởng bởi thuế và lãi vay. Điều này giúp họ đánh giá mức độ bền vững và khả năng sinh lời của doanh nghiệp khi loại bỏ các yếu tố biến động.

Ý nghĩa của EBIT trong đầu tư
Ý nghĩa của EBIT trong đầu tư

3.3 Đánh Giá Khả Năng Sinh Lời và Chi Trả

EBIT giúp nhà đầu tư đưa ra dự đoán về khả năng của doanh nghiệp trong việc sinh lời, chi trả các khoản phải trả và hỗ trợ các hoạt động khác. Điều này tạo ra một cái nhìn tổng thể về hiệu suất hoạt động và tiềm năng phát triển trong tương lai.

3.4 So Sánh Hiệu Suất Trong Cùng Lĩnh Vực

Nhà đầu tư có thể so sánh hiệu suất tài chính của hai doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực mà lại có mức thuế thu nhập khác nhau. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đầu tư một cách thông tin và cân nhắc.

Trong khi xác định EBIT là quan trọng, việc hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của nó mang lại cái nhìn chi tiết và thông tin quan trọng, giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư toàn diện và chiến lược.

4. EBIT và các chỉ số liên quan cần biết

4.1 Chỉ Số EBIT/Lãi Vay: Đánh Giá Sức Khỏe Tài Chính

Khi bạn muốn đánh giá khả năng trả nợ của một doanh nghiệp, tỷ số EBIT/Lãi vay là một công cụ quan trọng. Nó tập trung vào việc đo lường lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT) so với tổng lãi phải trả cho các khoản vay trong một kỳ kế toán.

Cách tính đơn giản như sau:

Tỷ số EBIT/Lãi vay = EBIT / Lãi vay

 • EBIT: Lợi nhuận trước lãi và thuế.
 • Lãi vay: Tổng lãi phải trả cho các khoản vay trong một kỳ kế toán.

Giả sử Công ty XYZ có EBIT là 80 tỷ và tổng lãi vay phải trả là 20 tỷ trong một kỳ kế toán.

Tỷ số EBIT/Lãi vay = 80 tỷ/ 20 tỷ =4

Tỷ số này là 4, cho thấy Công ty XYZ có khả năng trả nợ tốt và rủi ro tài chính thấp.

Nếu tỷ số cao, điều này nghĩa là doanh nghiệp có khả năng trả nợ tốt và rủi ro tài chính thấp. Ngược lại, tỷ số thấp có thể là dấu hiệu của khả năng trả nợ kém và rủi ro tài chính cao.

Tuy nhiên, đừng chỉ dừng lại ở đây. Để có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính, hãy kết hợp tỷ số này với các chỉ số khác như tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu, tỷ số DSCR (Debt Service Coverage Ratio), hoặc tỷ số EBITDA/Lãi vay. Bằng cách này, bạn sẽ có cái nhìn tổng thể và dễ đưa ra quyết định thông tin hơn khi đầu tư.

EBIT và các chỉ số liên quan cần biết
EBIT và các chỉ số liên quan cần biết

4.2 Chỉ số EBIT Margin

Chỉ số EBIT Margin, hay tỷ lệ lợi nhuận trước lãi và thuế, là một công cụ tài chính giúp chúng ta đánh giá sức mạnh của một công ty trong việc tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Chúng ta có thể hiểu nó như một đo lường về hiệu quả, không tính đến chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để tính EBIT Margin, chỉ cần sử dụng công thức đơn giản:

EBIT Margin = (EBIT / Doanh thu) x 100

 • EBIT: Lợi nhuận trước lãi và thuế.
 • Doanh thu: Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một kỳ kế toán.

EBIT Margin là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận trước lãi và thuế so với tổng doanh thu. Một tỷ lệ EBIT Margin cao cho thấy công ty đang hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Chỉ số này giúp nhà đầu tư và các bên liên quan so sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh giữa các công ty trong cùng ngành hoặc lĩnh vực, bất kể sự khác biệt về cấu trúc tài chính và thuế giữa chúng. Tuy nhiên, để có cái nhìn đầy đủ, nên kết hợp EBIT Margin với các chỉ số khác để đánh giá toàn diện hiệu suất tài chính của công ty.

Giả sử Công ty ABC có EBIT là 50 tỷ và doanh thu là 200 tỷ trong một kỳ kế toán.

EBIT Margin = (50 tỷ/ 200 tỷ) x 100 = 25%

EBIT Margin của Công ty ABC là 25%, cho thấy công ty này có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt từ hoạt động kinh doanh, không tính đến chi phí lãi vay và thuế.

Bằng cách này, nhà đầu tư có thể so sánh hiệu suất trả nợ của Công ty XYZ và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty ABC trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, để có cái nhìn đầy đủ, họ nên xem xét nhiều chỉ số khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư toàn diện.

5. Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư

5.1 Tính Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay (EBIT/I)

 • Sử dụng chỉ số EBIT/I để đánh giá khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp.
 • Khi EBIT/I tăng, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có khả năng chi trả lãi vay tốt hơn và rủi ro tài chính giảm.

5.2 Định Giá Doanh Nghiệp và Cổ Phiếu (EV/Ebit)

 • Giá trị doanh nghiệp (EV) là tổng giá trị cổ phiếu, vay ngắn hạn và dài hạn, lợi ích cổ đông thiểu số, giá trị thị trường của cổ phiếu ưu đãi trừ đi các khoản tiền.
 • Sử dụng chỉ số EV/Ebit để so sánh giá trị doanh nghiệp với lợi nhuận hàng năm.
 • Một EV/Ebit thấp hơn thường biểu thị mức giá hấp dẫn hơn và có thể là cơ hội đầu tư.
Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư
Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư

5.3 Tính Toán Trong Mô Hình Dupont 5 Nhân Tố

 • Mô hình Dupont 5 nhân tố giúp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ROE, một chỉ số quan trọng về hiệu suất tài chính.
 • Sử dụng EBIT trong các nhân tố như Hệ số Gánh Nặng Nợ, Hệ số Gánh Nặng Lãi Vay, Biên Lợi Nhuận Hoạt Động (EBIT Margin), Số Vòng Quay Tổng Tài Sản, và Tài Sản Bình Quân trên Vốn Chủ Sở Hữu để hiểu rõ hơn về cơ cấu tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Sự linh hoạt trong việc sử dụng chỉ số EBIT mang lại cái nhìn chi tiết và đa chiều, giúp nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu suất tài chính và giá trị thực sự của doanh nghiệp.

Rate this post