• Nội dung: Trực tiếp 2 ngày cùng Đặng Trọng Khang.
  • Thời gian: Thông báo cụ thể trong nhóm học tập (Dự kiến tháng 01/2021 hoặc 02/2021) (Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trước từ 5-10 ngày).
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội

QUÀ TẶNG:

  • Gửi ngay sau khi hoàn thành học phí.